Elea Advocaten gaat voor een persoonlijke aanpak en een grote impact

Onze expertises​

Wij zijn experts in erfrecht en nalatenschappen. Ons team koppelt burgerrechtelijke en fiscale kennis aan een jarenlange praktijkervaring.

Juridische problemen staan vaak niet op zich. Verschillende rechtstakken komen aan bod in één dossier. Als advocaten kunnen we dan ook terugvallen op een bredere notie van het vermogensrecht, het vastgoedrecht, het verzekeringsrecht alsook invordering & incasso.

U kan bij ons ook terecht voor losstaand advies, nakijken van formulieren of documenten en bespreking van strategieën. Wij geven altijd een realistische inschatting van de haalbaarheid van een procedure en de kostprijs.

Aangifte van nalatenschap

Elke erfgenaam moet een aangifte van nalatenschap indienen binnen 4 maanden na overlijden. In deze aangifte wordt het vermogen (het bezit minus de schulden) van de overledene geraamd. Op basis daarvan zal de fiscus de erfbelasting berekenen.

Lees meer

Erfenissen

Een erfenis of een nalatenschap bestaat uit alle activa en passiva die de overledene nalaat aan zijn of haar erfgenamen. Wanneer iemand overlijdt, wijst de wet de erfgenamen aan. Daarnaast heeft de overledene ook de vrijheid om zelf tot op zekere hoogte regelingen te treffen over de verdeling van zijn of haar nalatenschap via schenkingen, testamenten, contractuele erfstellingen, huwelijkscontracten, …

Lees meer

Vermogensrecht

Het vermogensrecht staat in voor de rechten en plichten tussen private personen. Het is een ruim begrip dat zich traditioneel opdeelt in drie luiken: personen- en familierecht, overeenkomsten en zakenrecht.

Lees meer

Onroerend goed

Alles wat te maken heeft met onroerende goederen, van een woning of appartement tot bedrijfspanden. Het vastgoedrecht dekt een ruime lading onder meer huur, handelshuur, koop en verkoop, bouwrecht en burenhinder.

Lees meer

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Stel, er doet zich schade voor en er is een verzekering. Dan zal de schade normaal gezien vergoed worden. Het gebeurt echter dat de verzekeraar weigert over te gaan tot uitkering. Dan is soms een juridische procedure nodig om dit geschil te beslechten.

Lees meer

Invordering en incasso

Wanneer een schuldenaar voor bepaalde reden niet betaalt aan de schuldeiser, dient er ingevorderd te worden. Hierbij nemen wij snel en efficiënt actie. U kan rekenen op een goede service en een persoonlijke betrokkenheid.

Lees meer

Onze aanpak​

Wij nemen de tijd om naar u te luisteren. Daarbij hebben wij aandacht voor de emotionele of familiale context van uw verhaal, omdat wij de juridische regels niet blindelings toepassen. Na een grondige analyse bespreken we samen de opties en begeleiden we u doorheen uw volledig dossier.

Indien een rechtszaak kan vermeden worden door middel van bemiddeling of onderhandeling, dan heeft dat onze voorkeur. Maar soms kan het niet anders en moet er toch geprocedeerd worden. En dan gaan wij ervoor.

U kan bij ons ook terecht voor losstaand advies, nazichting van formulieren of documenten en bespreking van strategieën. Wij geven altijd een realistische inschatting van de haalbaarheid van een procedure en de kostprijs.