Erfenissen

Een erfenis of een nalatenschap bestaat uit alle activa en passiva die de overledene nalaat aan zijn of haar erfgenamen. Wanneer iemand overlijdt, wijst de wet de erfgenamen aan. Daarnaast heeft de overledene ook de vrijheid om zelf tot op zekere hoogte regelingen te treffen over de verdeling van zijn of haar nalatenschap via schenkingen, testamenten, contractuele erfstellingen, huwelijkscontracten, …

Geschillen tussen erfgenamen, verdeling van erfenissen, praktische afwikkeling van erfenissen, opstellen testamenten en schenkingen, uitvoering testamenten, levensverzekeringen, beheer onbeheerde nalatenschappen, vruchtgebruik en naakte eigendom.

Wat doet Elea Advocaten?

Ons kantoor is gespecialiseerd in alles wat met nalatenschap te maken heeft. In de eerste plaats staan wij u bij met advies of bij het opstellen van testamenten en/of schenkingen (bankgiften of handgiften).

Daarnaast begeleiden wij u bij de verdeling van een nalatenschap. Ook indien de erfgenamen overeenkomen, kunnen zij hulp gebruiken bij de juridische en praktische afwikkeling van de nalatenschap. Bijvoorbeeld bij het bepalen wie welke goederen krijgt toebedeeld, welke verdeelsleutel zij wensen toe te passen, of zij overgaan tot omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of partner.

Indien er een geschil bestaat tussen de erfgenamen over de verdeling van de erfenis, trachten wij in de eerste plaats een minnelijke regeling te bekomen, waarbij ook gedacht dient de worden aan de mogelijkheid van bemiddeling. Indien een regeling niet mogelijk blijkt, begeleiden wij u in de gerechtelijke procedure van vereffening en verdeling.

Wie zijn onze experts?