Algemene voorwaarden

Elea Advocaten

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1. “eleA Advocaten” is een maatschap met kantoor te 2600 Antwerpen (België), Elisabethlaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0543.331.246 en met btw-nummer BTW BE 0543.331.246.

1.2. “Cliënt”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van eleA Advocaten.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van EleA Advocaten aan de Cliënt en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen EleA Advocaten en de Cliënt.

Artikel 2 Contractspartij van de Cliënt – statuut van de advocaten verbonden aan EleA Advocaten

De advocaten verbonden aan EleA Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van EleA Advocaten.

Artikel 3 Voorwerp van de dienstverlening

§ 1. De dienstverlening van EleA Advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber.

Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van EleA Advocaten bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden. Het voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing/uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren, o.a. blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

§ 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn de verbintenissen van EleA Advocaten geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

Artikel 4 Interne taakverdeling

Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan EleA Advocaten naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten, of werken in teamverband. Dit volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de Cliënt. EleA Advocaten communiceert dit met de cliënt.

Artikel 5 Loyale samenwerking – informatie-uitwisseling – vermoeden van onderlinge vertegenwoordiging bij meerdere cliënten

§ 1. De Cliënt verstrekt aan EleA Advocaten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. EleA Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

§ 2. Indien EleA Advocaten in een dossier de belangen van meerdere Cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende cliënten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, of partijen bij een zelfde overeenkomst zijn.
§ 4. EleA Advocaten informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.

§ 3. De Cliënt is op de hoogte dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen. Zo bepalen de artikels 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan dat (in burgerlijke rechtszaken) de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, ondermeer een rechtsplegingsvergoeding, d.i. “een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”, vastgesteld volgens periodiek geïndexeerde tariefschalen.

Artikel 6 Beroep op derden

§ 1. Indien voor de uitvoering van de dienstverlening een beroep dient gedaan te worden op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler of plaatselijke advocaat, laat de Cliënt de keuze daarvan aan EleA Advocaten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting, …).

§ 2. Indien een beroep gedaan moet worden op andere derden, zoals (buitenlandse en/of gespecialiseerde) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt.

§ 3. De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De vergoedingen / erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door EleA Advocaten voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door EleA Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan EleA Advocaten toegekende opdracht.

Artikel 8 Vergoeding

§ 1. EleA Advocaten vordert d.m.v. een factuur haar erelonen en kosten periodiek (normaal maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen, de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag) en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving) .

Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in: (1) erelonen, (2) kantoorkosten en (3) andere kosten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden de erelonen aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de basisuurtarieven.

EleA Advocaten heeft het recht om ieder jaar overeengekomen tarieven / vergoedingen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder.

Ingeval in een zaak een gunstige beslissing uitgesproken wordt en/of de zaak met een gunstig resultaat afgehandeld wordt, heeft EleA Advocaten het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van EleA Advocaten en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in

  • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor ge presteerde werkzaamheden; of
  • het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
  • het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

Voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken kunnen andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten overeengekomen worden. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in

  • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
  • de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief gerecupereerd kunnen worden door de Cliënt);
  • de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar) dat pro rata periodiek (in principe maandelijks) gefactureerd wordt.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden kantoorkosten (de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten en diverse kantoorkosten) forfaitair aangerekend.

De kosten die EleA Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding aan € 0,50 exclusief btw per kilometer en parkeerkosten) worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw en nog te vermeerderen met 21% btw. Enkel op de voorgeschoten kosten wordt onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw aangerekend. (Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411 – NR 78-80) van 20 november 2013).

§ 3. EleA Advocaten behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een forfaitair bedrag bij wijze van provisie te vragen d.m.v. een provisiefactuur en de aanvatting/voortzetting van haar werkzaamheden is afhankelijk van de betaling ervan. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende provisies.

Het bedrag van de provisie is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten en/of de kosten die eleA Advocaten moeten voorschieten.

§ 4. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§ 5. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan.

Bij gebreke aan tijdige betaling heeft EleA Advocaten, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (2) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50,-), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn.

Tevens heeft EleA Advocaten in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. EleA Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

§ 6. Indien EleA Advocaten in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderings- kosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt EleA Advocaten haar factuur heeft opgemaakt.

§ 7. De plaats van betaling is op de zetel van EleA Advocaten.

§ 8. In de gevallen waar de btw-wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (i.h.b. ten aanzien van particuliere cliënten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan EleA Advocaten eventueel, wanneer zij dit wenselijk acht, ervoor opteren om in de plaats van of voorafgaand aan een factuur een (provisioneel) betalingsverzoek (staat van erelonen en kosten) aan de Cliënt te richten. Alle voorgaande bepalingen gelden naar analogie voor ieder dergelijk betalingsverzoek.

Artikel 9 Derdengelden

§ 1. EleA Advocaten stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt.

§ 2. EleA Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

§ 3. EleA Advocaten stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

§ 1 EleA Advocaten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden (daaronder ook begrepen (gespecialiseerde en/of buitenlandse) advocaten die niet verbonden zijn aan EleA Advocaten) die door haar worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding / erelonen en kosten aan EleA Advocaten zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van EleA Advocaten aangezien zouden worden. EleA Advocaten kan immers niet instaan voor de competenties van deze derden die niet haar eigen competenties zijn. EleA Advocaten kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van derden die door haar of door de Cliënt op haar aan raden worden ingeschakeld. Het staat de Cliënt vrij rechtstreeks met de ingeschakelde derden contractuele afspraken (over hun aansprakelijkheid) te maken.

§ 2. De Orde van Vlaamse Balies (verzekeringnemer) sloot met Amlin Europe nv via Vanbreda Risk & Benefits een verzekeringsovereenkomst “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten”
De verzekerden onder deze verzekeringsovereenkomst zijn onder meer:
F. alle advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de advocaten-stagiairs van de onder C. vermelde verzekerden, of die opgenomen zijn op een EU-lijst. Zijn eveneens verzekerd de advocaten-associaties of -vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen voor schadeverwekkende feiten door de verzekerden of door deze ven- nootschappen of associaties begaan;
G. alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld onder A., B., C., D., E. en F., en alle personen voor wie de- ze verzekerden burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden.”

De dekking van deze verzekeringsovereenkomst geldt voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voor de verzekerden die vanaf die datum aangesloten zijn. Voor de andere geldt de dekking vanaf hun datum van aansluiting ingevolge kennisgeving door de Orde van Vlaamse Balies.

De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringsovereenkomst – bedraagt maximaal € 2.500.000,- per schadegeval ingeval van beroepsaansprakelijkheid.

Ingeval van buitencontractuele of uitbatingsaansprakelijkheid bedraagt de tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringsovereenkomst –maximaal € 6.200.000,- per schadegeval ingeval van lichamelijke schade en maximaal €620.000 per schadegeval ingeval van materiële schade.

§ 3. De aansprakelijkheid van EleA Advocaten voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet.

De voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van EleA Advocaten zijn niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is door het opzet van EleA Advocaten en/of van een advocaat die verbonden is aan EleA Advocaten en/of van een aangestelde van EleA Advocaten. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht zijn de voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van EleA Advocaten niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is (a) door zowel het opzet als de grove schuld van EleA Advocaten, van een advocaat die verbonden is aan EleA Advocaten, van een aangestelde van EleA Advocaten of van een lasthebber van EleA Advocaten of (b) door het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht.

Artikel 11 Beëindiging – gevolgen van de beëindiging

§ 1. Zowel de Cliënt als EleA Advocaten hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan EleA Advocaten de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van EleA Advocaten om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, moest de Cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie).

De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

§ 2. De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen evenals, zo een gunstige afwikkeling van het dossier verwacht werd, de succesfee. EleA Advocaten maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt.

§ 3. EleA Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Cliënt, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden.

§ 4. EleA Advocaten bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug.

§5. EleA Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd te worden. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

Artikel 12 Identificatieplicht

Het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het wit- wassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 3, artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993. De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken.

Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden. Zo dient de advocaat de identiteit van de Cliënt te controleren aan de hand van officiële documenten.Bepaalde verdachte transacties dienen gemeld te worden bij de stafhouder.

Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

Artikel 13 Toepasselijk recht – bevoegde rechter

§ 1. Alle overeenkomsten tussen EleA Advocaten en de Cliënt (inbegrepen hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en (post- contractuele) gevolgen) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

§ 2. Met betrekking tot de invordering van erelonen wordt in het Reglement van de orde van advocaten te Antwerpen van 17 december 2012 op de invordering en taxatie van erelonen een bemiddelingsprocedure georganiseerd. Deze bemiddelingsprocedure is niet verplicht, maar EleA Advocaten of de Cliënt kunnen er vrijwillig een beroep op doen. Informatie hierover is te vinden op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.

De kostenbijdrage die verschuldigd is aan de orde van advocaten te Antwerpen in uitvoering van artikel 1 van voormeld reglement is – behoudens andersluidend akkoord en behoudens ingeval vastgesteld wordt dat de ingevorderde erelonen en kosten niet verschuldigd zijn door de Cliënt – inte graal ten laste van de Cliënt.

§ 4. Partijen laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur, de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor het bevoegde gerecht of voor een daartoe bevoegde instantie bij de orde van advocaten.

§ 5. Ingeval een geschil tussen EleA Advocaten en de Cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten van 2000 Antwerpen (m.n. het vredegerecht van het tweede kanton van Antwerpen, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, of de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen).